2020-01-23

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

OBIEKT MONITOROWANY
Klauzula Informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku Dz.U. 2018 poz. 1000, informujemy, że: w obiektach CS PSP i ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu zdarzeń w postaci monitoringu wizyjnego.

 

1) Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest:
Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarniczej w Częstochowie.
Dane teleadresowe: 42-200 Częstochowa, ul. Sabinowska 62/64,
tel. (34) 34-77-100, fax. (34)34-77-104, e-mail: cspspcz@cspsp.pl

 

2) W Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarniczej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych- bryg. mgr inż. Dariusz Andryszkiewicz
Dane teleadresowe: 42-200 Częstochowa, ul. Sabinowska 62/64,
tel. (34) 34-77-617, fax. (34) 34-77-104, e-mail: iod@cspsp.pl oraz andryszkiewiczd@cspsp.pl.

 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane poprzez monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia w CS PSP.

 

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

5) Wchodząc na obszar objęty monitoringiem wyraża Pani/Pan zgodę na rejestrację wizerunku oraz w konsekwencji do przetwarzania danych osobowych przez Komendanta CS PSP, a także potwierdza, że zapoznał/a się z informacjami zawartymi w niniejszej klauzuli.

 

6) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa o czym każdorazowo decyduje Administrator Danych Osobowych lub osoba przez niego wyznaczona.

 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

8) Pani/Pana dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Dane zapisywane są w sposób ciągły, nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w związku z tym dostępne są w czasie nie dłuższym niż 30 dni od momentu zapisu.

 

9) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem

 

10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.aov.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

11) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celu określonego w pkt. 3.

 

12) Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4
RODO.
 

Załączniki

  klauzula_obiekt_monitorowany.pdf 28,69 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się